Ga naar de inhoud

Fijnvandraatlaan in Weesp

Af en toe wordt mij de vraag gesteld wanneer de Fijnvandraatlaan eens aan de fijnvandraatlaan weespbeurt komt, want het is tenslotte de laan waaraan ik woon en waar de redactie van deze krant gevestigd is. Het probleem was echter dat ik te weinig gegevens over deze Weesper huisarts Dr. JA. Fijnvandraat had. Via het medium internet en de telefoon kreeg ik uiteindelijk contact met mevrouw A.M. Blees-Fijn van Draat (geen familie van de vroegere Weesper huisarts Dr. Blees) die mij de benodigde gegevens verstrekte. Wat kan ik u vertellen?

ja fijnvandraatlaan weesp
Jacques Arnold Fijnvandraat werd op 20 december 1858 in Zwartsluis geboren als zoon van de predikant Ds. Gijsbertus Albertus Fijnvandraat en Sophia Bastiana Verhoeff. Hij had nog drie broers en vier zusters. Toen hij in 1868 10 jaar werd, verhuisde de familie naar Beesd waar zijn vader benoemd werd tot predikant door het vertrek van de later bekende Ds. Abraham Kuyper; toen nog hervormd predikant. Hij ging medicijnen studeren aan de universiteit van Utrecht en was actief in het studentenleven.

Hij werd lid van de studentenroeivéreniging Triton en schreef ter gelegenheid van het 23e lustrum een Strijdlied dat gezongen werd door et mannenkoor “De Görgel-piepen” uit Silvolde, waarvan het 1e couplet als volgt luidt:

De riem in de dol en de armen ontbloot,
De spieren gerekt… en vooruit! 
Geroeid nu, getrokken, laat vliegen de boot, 
En stuurman ! De koers is rechtuit.
Al buigen de riemen, al kraakt er een dol,
Trekt jongens! trekt op toch! houdt vol! 
Haalt op dan, haalt op dan, voor Triton, haalt op! 
Haalt op dan, voor Triton! haalt op.

Toen hij op 13 juni 1888 in Kampen trouwde met Johanna Elizabeth Reuijl.was hij reeds huisarts in Weesp. Leuk om te vermelden is dat als getuige bij het huwelijk.was Nicolaas Andreas Ballintijn, oud 33 jaar en apotheker in Weesp. Dr. Fijnvandraat woonde.eerst op de Nieuwstad en later was zijn praktijk gevestigd in het pand Herengracht 18 waar thans Dr. Verhaar zijn beroep uitoefent.
Het jonge echtpaar kreeg 3 zonen, Jan, Berto en Jacques. Dr. R. Wartena schreef in een artikel getiteld: “De gezondheidszorg in 20e eeuw” als volgt over Dr. Fijnvandraat: “Hij was een figuur, die ik mij nog herinner, naar zijn patiënten wandelend, in een pelerine jas gekleed, snoepjes uitdelende aan de kinderen. Hij was toen al dikwijls ziek en zijn praktijk werd dan waargenomen, ook door mijn vader Dr. S. Wartena

Hoewel alle mensen die de naam Fijnvandraat voeren familie zijn, wordt de naam soms in gesplitste vorm gespeld: Fijn van Draat. Dit zal te maken met het feit dat de oorsprong Fijn van Draet (met de letters ae) is. Ook is er nog een familiewapen dat op verzoek van Willem Leo Fijn van Draat, geboren te Riga op 16 juli 1908 geregistreerd werd. Na zijn werkzame leven als huisarts in Weesp ging hij in Bilthoven wonen, waar hij op 17 oktober 1934 overleed.

In een medisch tijdschrift schreef Dr. S. Wartena een “In Memoriam”. Het leek mij juist dit artikel in zijn geheel te vermelden. Het is overgenomen inclusief de spelling uit die tijd.

IN MEMORIAM JA. FIJN VAN DRAAT

Het zij mij vergund in dit tijdschrift, dat hij nog zo gaarne las, een kleine herinnering te schrijven over onzen vriend en collega Fijn, zooals hij genoemd werd door collega’s én vrienden, Op een mooien herfstmiddag hebben wij hem naar zijn.laatste rustplaats in Utrecht geleid. Wars van vertoon wilde hij geen toespraken en geen bloemen en toch waren er zovelen die.gaarne iets hadden willen en kunnen zeggen fover deze voortreffelijke ambtgenoot en huisarts. Hij was bemind als weinigen onzer, hij had een vertrouwen-wekkend en eerlijk voorkomen en een prettige omgang. “Als dokter FIJN bij je bed staat en zijn rechterarm uitstrekt, ben je al half genezen”, zeiden zijn patiënten. Dit manuaal kende ieder, die; Fijn van Draaf heeft ontmoet. Fijn van Draat was handig; deze grote handigheid was bekend in de verloskundige practijk en overbekend in het trekken van kiezen. Hij had een scherpe diagnostischen blik en een medelijdend hart. Vijf en dertig jaar was hij de gemeentegeneesheer in Weesp en juist de armen roemden zijn zorg en zijn liefde; in die gezinnen bracht hij licht,
Ook was hij vele jaren fabrieksarts van de fima Van Houten. Een afgevaardigde van het personeel zei bij zijn vertrek: “t was niet alleen onze dokter, maar ook onze vriend”. Als regent van het Bartholomeusweeshuis was colleg FiJN op zijn plaats, hij kendealle Weesper menschen en hun noden. Bij zijn afscheid getuigde hiervan een van zijn mederegenten. Hij wa eerelid van de afdeling “de Vecht en Omstreken”. Op den doodenakker waren wij allen, vrienden en oud-patienten , diep onder den indruk. Onze beste vriend FIJN VAN DRAAT heeft zeker niet vergeefs geleefd.

Beste FIJN, RUST ZACHT.