Ga naar de inhoud

Fijn van Draat in Woord en Geschrift II

In de jaren 2004 tot 2006 verschenen drie artikelen in dit Magazine onder de titel “Fijn van Draat in Woord en Geschrift” (I t/m III).  Daarin stond een overzicht van de auteurs en hun geschriften die bij de Koninklijke Bibliotheek bekend zijn onder de naam Fijnvandraat of Fijn van Draat (I) en van boeken van andere auteurs waarin de naam Fijnvandraat of Fijn van Draat of daarmee verwante namen voorkomen (II en III).

Als een vervolg op deze reeks wordt in dit artikel een overzicht gegeven van auteurs met de naam Fijnvandraat of Fijn van Draat van wie in deze 21e eeuw publicaties zijn verschenen die in de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag een plek hebben gekregen.  De KB is opgericht in 1798 en heeft als doel “de vorming van een nationaal depot van publicaties, bedoeld om het nationale erfgoed in gedrukte vorm te verzamelen, te bewaren en te beschrijven in een nationale bibliografie”. De KB kreeg pas in 1982 een wettelijke status en heeft sindsdien de wettelijke bevoegdheid om de titel “Nationale Bibliotheek” te voeren. De KB geldt nationaal en internationaal als de belangrijkste en meest volledige informatiebron voor publicaties van Nederlandse auteurs. Toch kent ook de documentatie van de KB zijn beperkingen: niet alle in druk verschenen uitgaven en artikelen in Nederlandstalige tijdschriften zijn gecatalogiseerd en dat geldt nog in sterkere mate voor artikelen in buitenlandse tijdschriften. Met deze relativerende opmerking in achterhoofd is het hierna volgende overzicht opgesteld.

In de analen van de KB staan 11 verschillende auteurs met de naam Fijnvandraat of Fijn van Draat met bij elkaar genomen 46 publicaties die vrij recent zijn verschenen. Het gaat om publicaties die vanaf het jaar 2000 zijn verschenen in de vorm van boeken of tijdschriftartikelen die geheel op hun naam staan of waarbij zij als co-auteur dan wel als vertaler staan vermeld.  Vermeldenswaard is dat van deze 46 publicaties er 30 in het Engels zijn verschenen en 16 in het Nederlands. Verder is opvallend dat er sinds 2000 geen literaire werken op naam van een Fijnvandraat of Fijn van Draat zijn verschenen. Literaire fictie in de vorm van proza of poëzie komt onder onze huidge naamgenoten kennelijk niet voor of heeft althans niet de status van een officieel geregistreerde publicatie bij de KB ontvangen. Anders gezegd: in deze 21e eeuw heeft zich nog geen nieuwe naamgenoot gemeld die de literaire fakkel van onze schrijfster Wijmie Fijn van Draat (1914 – 1998) gaat overnemen.

De nieuwste generatie van auteurs onder onze naamgenoten schrijven stuk voor stuk serieuze publicaties die ergens over gaan. Zij hebben tot doel de wetenschap en het onderwijs te dienen of de inrichting van de samenleving te verbeteren dan wel religieuze noties te versterken. De 46 jongste publicaties van onze naamgenoten in de KB catalogus laten zich naar vormgeving en doelstelling als volgt rubriceren:

[table id=2 /]

Wat de wetenschappelijke discipline of het werkterrein van elk van de 46 publicaties betreft kan de volgende indeling worden gemaakt:

[table id=1 /]Van onze naamgenoten heeft Karin Fijnvandraat (1964) de meeste in deze eeuw verschenen publicaties op haar naam staan, namelijk 23 wetenschappelijke artikelen die in een ruim aantal Engelstalige en Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften een plaats hebben gekregen. Haar proefschrift verscheen al in 1998 en staat buiten dit overzicht, maar is nog steeds bepalend voor haar werkterrein: het onderzoek naar en de behandeling van vooral genetisch bepaalde bloedaandoeningen. De door haar veelal als co-auteur geschreven artikelen bestrijken de gehele periode van 2000 tot 2012.

De beide in de 21e eeuw verschenen dissertaties staan op naam van broer en zus, Arnoud (1975) en Marieke (1979) Fijnvandraat. Arnoud promoveerde in 2003 op basis van zijn dissertatie getiteld: Embryonic stem cell-derived cardiomyocytes. Over dit onderwerp, stamcel-onderzoek bij hartinfarct, zijn van zijn hand en in samenwerking met collega-auteurs rond 2003 ook 7 artikelen verschenen in verschillende Engels- en Nederlandstalige tijdschriften, die bij de KB staan geregistreerd. De dissertatie van Marieke, getiteld Shedding light on the black hole: the roll-out of broadband access networks by private operators, verscheen in 2009. Aan haar promotie is in dat jaar al aandacht besteed in het Fijn van Draat Magazine. In de jaren daarvoor schreef zij ook al verschillende door de KB gerubriceerde artikelen over de mogelijke versnelling van de toepassing van breedbandtechnieken die in uiteenlopende Engels- en Nederlandstalige tijdschriften zijn verschenen of door het ministerie van Economische Zaken werden uitgegeven.

De drie publicaties op het gebied van Religie betreffen de in 2002 in boekvorm uitgebrachte Bijbelstudie Zacharia en de toekomst van Jeruzalem van de hand van de dit jaar overleden auteur Jaap Fijnvandraat (1925-2012) uit Leeuwarden en twee boekwerken die zijn dochter Elza Oudenampsen – Fijnvandraat (1958) in het Nederlands heeft vertaald: Van vrouw tot vrouw: een moslimvriendin over Jezus vertellen (van de hand van Joy Loewen) en Een echtgenote naar Gods hart (van de hand van Elizabeth George).

De publicatie op het gebied van de hedendaagse kunst-uitingen is het afstudeerproject van Jasper Fijnvandraat (1977) bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Deze publicatie verscheen in 2006 onder de titel Weapons of mass distruction (WOMD) en werd door hemzelf uitgegeven onder de uitgeversnaam Jasperwerk en staat als zodanig bij de KB geregistreerd. De in het eerste overzicht vermelde uitsluitend elektronische publicatie is verschenen in 2005 en staat op naam van F.A. Fijn van Draat, samen met Max Giesberts. Deze publicatie heeft de wervende titel: “Lekker en gezond eten: gewichtsbeheersing op een geïntegreerde wijze”. 

De overige auteurs onder onze naamgenoten hielden zich bezig met onderwerpen als: Beroepsethiek en gedrags-regels voor de fysiotherapeut(Barbera Visser – Fijn van Draat, 1945), Index tracking door middel van geoptimali-seerde indexportefeuilles voor beleggers (Laurens Fijn van Draat, 1977), Time domain analog circuit simulation op het gebied van elektronische netwerken (Jaap Fijnvandraat, 1957), en Arbeidsmigratie (Henk Fijn van Draat, 1945).

Uit dit overzicht blijkt dat onze publicerende naamgenoten zich sinds 2000 hebben gericht op sterk verschillende onderwerpen maar met een zeer belangrijk zwaartepunt op het terrein van de Geneeskunde en  gezondheidszorg in brede zin en het terrein van de Informatica als goede tweede. Verder is vermeldenswaard dat de publicaties in deze eeuw in ruime meerderheid in het Engels zijn geschreven. In vergelijking met de publicaties van onze naamgenoten uit de vorige eeuw is er sprake van een belangrijke koerswijziging in die zin dat het aantal publicaties op het gebied van Godsdienst en religie en op het gebied van Literatuur en taalwetenschap sterk zijn verminderd. Ook zijn er in deze nog betrekkelijk jonge eeuw nog geen publicaties van een van onze naamgenoten in het Groninger dialect verschenen zoals in de vorige eeuw nog wel het geval was.

auteur: Henk Fijn van Draat, Nieuwegein