Ga naar de inhoud

Familie vereniging 30 jaar !

fvd_wapenDit jaar bestaat de ‘Vereniging Familiekring Fijn van Draat’ –  zoals de familievereniging officieel heet  – dertig jaar en op 6 september a.s. hopen we de 30e Algemene Vergade-ring te houden. Dit jubileum willen we, zoals alle voorgaande lustra, varend op het water vieren – dit verwijzend naar de vele schippers onder onze voorvaderen. 

Op 29 november 1984 werd de vereniging statutair opgericht door Jacques Arnold Fijn van Draat (Den Haag), Jacob Gerrit Fijnvandraat (Leeuwarden) en Willem Leo Fijn  van Draat (Brummen) en op 1 juni 1985 werd de eerste Algemene Verga-dering gehouden. Aanleiding voor het oprichten van de huidige familievereniging was het legaat van 500 gulden dat de in 1961 op 101-jarige leeftijd overleden Mej. H.A. Fijn van Draat (tante Helena) had nagelaten aan de in 1948 opgerichte Stichting Familiekring Fijn van Draat. Omdat er van deze stichting geen bevoegd bestuur meer in leven was, kon de notaris dit legaat niet aan deze stichting uitkeren, maar wel aan de nieuw opgerichte vereniging met de grotendeels gelijke statuten. Het oprichten van de vereniging in 1984 bracht ook een sterke opleving van  de activiteiten teweeg in vergelijking met de toen wat ingesluimerde oude stichting.

Dit alles is nu inmiddels een volle generatie geleden. Reden om hier in het Familiemagazine eens terug te blikken en voorzichtig proberen vooruit te kijken. Wat waren destijds de idealen en doelstellingen bij de oprichting, welke zijn intussen bereikt en wat proberen wij nu met elkaar te realiseren in de familievereniging ?

Terugblik: wat deed de familievereniging tot nu toe ?

De statuten vermelden maar liefst tien specifieke doelen.

De eerste drie betreffen geldelijke hulp ten behoeve van levensonderhoud of studie van leden. Bij de oprichting van de stichting in 1948 zou dit zeker relevant kunnen zijn geweest: er waren toen nauwelijks sociale voorzieningen of studiebeurzen. In de archieven is echter niets terug te vinden over de aard en omvang van gegeven hulp. Op grond van het kleine startkapitaal van de stichting (100 gulden) en de geringe contributie (1 gulden per jaar voor het lidmaatschap) kan de hulp hoogstens uiterst beperkt zijn geweest. Ook voor de huidige vereniging geldt dit: de totale inkomsten van onze vereniging bedragen per jaar doorgaans minder dan de norm voor de bijstandsuitkering (voor een gezin) per maand !

Dan zijn er zes doelstellingen met betrekking tot het verzamelen, bewaren en verspreiden van genealogische en andere familiegegevens. Hieraan is door bestuursleden van de stichting en de vereniging zeer veel aandac

ht en werk besteed. Er zijn genealogieën en stambomen opgesteld en onder de leden gedistribueerd en sinds vorig jaar ook op de website voor de leden beschikbaar gemaakt. Sinds het van kracht worden van de privacy-wetgeving (Wet persoonsregistratie) in 1989 kan het bestuur echter geen genealogische gegevens van levende personen meer opvragen uit de basisadministratie (bevolkingsregister); voor het updaten van de genealogie en stamboom, vooral met betrekking tot de generaties 13 en 14 zijn we dus aangewezen op mededelingen van de betrokken personen zelf. Voor het verspreiden van familienieuws en -verhalen wordt sinds 1989 het Familiemagazine tenminste eenmaal per jaar uitgegeven.

Tenslotte is er de statutaire doelstelling van het beleggen van bijeenkomsten van leden. Sinds de oprichting in 1984 heeft het bestuur jaarlijks een Familiedag georganiseerd, waarop de leden elkaar in een gezellige ambiance kunnen ontmoeten en leren kennen, de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden en vaak een interessante locatie (bv. museum) kan worden bezocht. Het blijkt dat deze familiedagen gaandeweg steeds meer moeten concurreren met andere verplichtingen van leden, met als gevolg soms een beperkte deelname aan dit evenement. Hierdoor wordt een van de doelstellingen van de familiedagen –  elkaar leren kennen –  maar beperkt gerealiseerd. Daarom is in 2005 de serie ‘Wie is /was deze Fijn van Draat/Fijnvandraat?’ in het Familie-magazine gestart in de hoop dat de leden elkaar en mensen uit ons voorgeslacht in ieder geval op papier kunnen leren kennen.

Vooruitkijken: welke zinvolle dingen kan de familievereniging nog meer doen ?

Het ligt in de rede de kern van de huidige activiteiten in de komende jaren voort te zetten, zij het dat de middelen daarvoor aan de snel veranderende tijd en communicatie kunnen worden aangepast. Wat de genealogie en stamboom betreft : deze bevatten alleen maar de meest elementaire gegevens over onze voorouders (hun naam, hun geboorte-, huwelijks- en sterfdatum en soms het beroep). Zij zouden wat ‘meer tot leven’ kunnen komen uit hun levensgeschiedenis en verhalen over hen. Hoe leefden zij en wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven ?  Helaas is niet veel over hen op schrift gesteld; onze voorouders waren blijkbaar bescheiden mensen, die het niet erg belangrijk vonden iets op schrift over hun leven vast te leggen en na te laten. Toch lijkt het de moeite waard te proberen iets te achterhalen van hun levensgeschiedenis. De medewerking van de huidige leden is hierbij onmisbaar, evenals voor het updaten van de genealogie en stamboom voor de generaties 11 t/m 14.

Verder is het zaak om de moderne communicatiemiddelen (zoals de sociale media) in te zetten voor het contact tussen de leden, speciaal de jongeren. Het bestuur onderzoekt hoe deze middelen hiervoor optimaal kunnen worden ingezet.

In de ietwat anonieme samenleving van nu vinden steeds meer mensen het belangrijk hun wortels (‘roots’) te kennen. Onze familievereniging levert hierin een essentiële bijdrage met het bijhouden en onder de leden verspreiden van de genealogie/stamboom. Verder maakt de vereniging het mogelijk persoonlijk of op papier kennis te maken en contacten te  onderhouden met achternaamgenoten. Het bestuur kan dit alleen maar proberen te organiseren en te faciliteren en het gaat niet zonder medewerking van de leden zelf.  Alleen met elkaar kunnen we bereiken dat onze familievereniging van betekenis is en blijft voor alle dragers van onze bijzondere achternaam.

Henk uit Hilversum

Je kunt geen reactie plaatsen, maar trackbacks en pingbacks zijn beschikbaar.